Regulamin serwisu eShop

 1. Umowa o Terminale oraz niektóre lub wszystkie Umowy o Usługi PayTel mogą być zawarte drogą elektroniczną poprzez eShop. Konkretne rodzaje powyższych Umów, które można zawrzeć w ten sposób są każdorazowo określone w eShop.
 2. Zawarcie Umów poprzez eShop wymaga od Kontrahenta łącznie:
  1. posiadania urządzenia z dostępem do sieci internet i przeglądarki internetowej obsługującej protokoły szyfrowania SSL 2.0 lub nowsze (np. aktualne wersje przeglądarek Edge, Chrome, Firefox, Safari);
  2. posiadania oprogramowania umożliwiającego otwieranie plików w formacie PDF na powyższym urządzeniu;
  3. korzystania z systemu operacyjnego Windows 8.1., macOS 10.12, Android 6.0 lub nowszych na powyższym urządzeniu;
  4. stosowania aktualnego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego oraz zapory firewall, a także poprawek bezpieczeństwa systemu operacyjnego na powyższym urządzeniu;
 1. W celu zawarcia Umów poprzez eShop podmiot ubiegający się o status Kontrahenta składa wniosek stanowiący ofertę zawarcia określonych Umów. Złożenie wniosku następuje poprzez wypełnienie danych oraz złożenie oświadczeń za pośrednictwem udostępnionych do tego narzędzi informatycznych eShop.
 2. Zawarcie Umów poprzez eShop następuje z chwilą powiadomienia Kontrahenta o akceptacji złożonego wniosku komunikatem narzędzi informatycznych wykorzystanych do jego złożenia lub wiadomością poczty elektronicznej.
 3. Zawarte poprzez eShop Umowy są przekazywane Kontrahentowi w formie plików PDF wiadomością poczty elektronicznej.
 4. Kontrahent jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowości przy zawieraniu Umów poprzez eShop, w szczególności nieprawidłowego funkcjonowania udostępnionych do tego narzędzi informatycznych. Do takiej reklamacji stosuje się odpowiednio § 12 Załącznika nr 5.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do zawierania Umów poprzez eShop, a także wykonywania, zmiany, obowiązywania i rozwiązania tak zawartych Umów zastosowanie mają pozostałe postanowienia odpowiednich Umów, w tym Załącznika nr 5.
 6. Kontrahent ma prawo korzystać z eShop wyłącznie do zawarcia Umów z PayTel. Kontrahent nie nabywa żadnych innych praw do narzędzi informatycznych udostępnianych w ramach eShop w związku z korzystaniem z nich.
 7. Korzystając z eShop do zawarcia Umów Kontrahent nie może przesyłać treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec PayTel jak i podmiotów trzecich za wszelkie treści przesyłane poprzez eShop.
 8. Strony wyłączają stosowanie przepisów art. 661 1-3 Kodeksu cywilnego do zawierania Umów poprzez eShop.