Przetwarzanie danych osobowych

 • RODO

  PayTel S.A. jako Krajowa Instytucja Płatnicza działająca zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego przykłada wagę do ochrony danych osobowych. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO, które weszło w życie 25 maja 2018 roku, jest unijnym aktem prawnym zawierającym przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Głównym celem RODO jest zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych oraz ujednolicenie przepisów na terenie Unii Europejskiej.

 • W jaki sposób PayTel wykorzystuje moje dane?

  Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

  1. Wykonania zawartych z PayTel umów, w szczególności Umowy o Usługi PayTel, Umowy najmu Terminali lub innych, w tym:
   • umożliwienia Państwu korzystania z naszych usług;
   • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Państwa reklamacji dotyczących naszych usług;
   • obsługi innych zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie w związku ze świadczonymi przez nas usługami;
   • kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczonymi przez nas usługami;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych, w tym ciążących na PayTel jako Krajowej Instytucji Płatniczej w zakresie określonym w odrębnych przepisach:
   • zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy (z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO);
   • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  3. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PayTel, w tym:
   • prowadzenia działań marketingowych własnych usług,
   • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, przy czym na użycie niektórych środków komunikacji wymagana jest Państwa odrębna, uprzednia dobrowolna zgoda;
   • prowadzenia analiz statystycznych;
   • dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych;
   • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

   

 • Bezpieczeństwo danych osobowych.

  Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

 • Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez skierowanie do PayTel wniosku dotyczącego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inne tematy pomocy

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń teraz, aby porozmawiać o najlepszym rozwiązaniu płatniczym dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami