Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) („RODO”).

PayTel S.A. jako Krajowa Instytucja Płatnicza działająca zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego przykłada wagę do ochrony danych osobowych swoich kontrahentów.

Dlatego chcemy Państwa poinformować w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwu przysługują.Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332228, NIP: 527-260-66-18, REGON: 141802150, o kapitale zakładowym w wysokości 58 293 558,00 PLN wpłaconym w całości („PayTel”).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych?

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

 1. wykonania zawartych z PayTel umów, w szczególności Umowy o Usługi PayTel, Umowy o Terminale lub innych, w tym:
  1. umożliwienia Państwu korzystania z naszych usług;
  2. rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Państwa reklamacji dotyczących naszych usług;
  3. obsługi innych zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie w związku ze świadczonymi przez nas usługami;
  4. kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczonymi przez nas usługami;
  5. prowadzenia Platformy eShop służącej do oferowania i zawierania umów z PayTel, w szczególności Umowy o Usługi PayTel, Umowy najmu Terminali lub innych;
  – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umów z PayTel, których jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. wypełnienia obowiązków prawnych, w tym ciążących na PayTel jako Krajowej Instytucji Płatniczej w zakresie określonym w odrębnych przepisach:
  1. podatkowych i rachunkowych;
  2. zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy (z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO);
  3. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia tych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 3. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PayTel, w tym:
  1. prowadzenia działań marketingowych własnych usług lub usługodawców współpracujących z PayTel,
  2. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, przy czym na użycie niektórych środków komunikacji wymagana jest Państwa odrębna, uprzednia dobrowolna zgoda;
  3. prowadzenia analiz statystycznych;
  4. dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych;
  5. przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  6. kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania Umów o Usługi PayTel zawartych między PayTel oraz Państwa pracodawcą/podmiotem, który Państwo reprezentują, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania;
  – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji tych prawnie usprawiedliwionych interesów PayTel (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. prowadzenia dodatkowych wobec wymienionych w pkt 3 lit. b działań marketingowych, w tym kontaktowania się z Państwem w celach związanych z tymi działaniami marketingowymi, w razie udzielenia na to przez Państwa odrębnej, uprzedniej, dobrowolnej zgody – podstawą prawną jest powyższa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).;

Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa.

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują.

Od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują otrzymaliśmy dane takie jak Państwa imię, nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się Państwo zajmują.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub prawidłowe wykonanie umów z PayTel oraz świadczenie usług przez PayTel na Państwa rzecz lub na rzecz Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują.

W zakresie określonym przepisami prawa podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie i wykonywanie umów z PayTel.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane będą przechowywane przez PayTel przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania. W tym celu PayTel dokonuje okresowego przeglądu przechowywanych danych osobowych.

PayTel przechowuje Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania zawartych przez Państwa z PayTel umów oraz po ich zakończeniu, przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z ich wykonaniem lub obrony przed takimi roszczeniami.

Dane osobowe uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz zawarte w dowodach potwierdzających przeprowadzone transakcje i ewidencji transakcji, w tym w dokumentach ich dotyczących, PayTel przechowuje przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym rozwiązano z Państwem Umowy o Usługi PayTel. Dane osobowe zawarte w wynikach bieżących analiz przeprowadzanych transakcji PayTel przechowuje przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia. Wskazane w tym akapicie dane osobowe PayTel może przechowywać dłużej, o ile zażąda tego uprawniony organ nadzoru. Dane osobowe, które PayTel przetwarza na podstawie przepisów podatkowych albo rachunkowych jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym odpowiednio upłynął termin płatności podatku albo operacje i transakcje związane z zawartymi z PayTel umowami zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Dane osobowe, które PayTel przetwarza w celu prowadzenia działań marketingowych własnych usług lub usługodawców współpracujących z PayTel, jest uprawniony przetwarzać do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub cofnięcia dobrowolnie udzielonej zgody.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług na Państwa rzecz na podstawie zawartych z PayTel umów, w szczególności organizacjom kartowym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PayTel (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z PayTel, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony PayTel. W szczególności w zakresie korzystania z Platformy eShop Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z tej Platformy oraz zawarcia umowy z PayTel za jej pośrednictwem są przekazywane do Partnera informatycznego współpracującego z PayTel przy udostępnianiu tej Platformy na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Partner przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie umowy zawartej z PayTel, zgodnie z poleceniami PayTel.

Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Innym podmiotom trzecim (np. podmiotom współpracującym z PayTel, Fundacja Polska Bezgotówkowa z siedzibą w Warszawie) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PayTel. W takim przypadku PayTel przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PayTel ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działań marketingowych własnych usług PayTel lub usługodawców współpracujących z PayTel. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celu.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez PayTel poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym, z zastrzeżeniem zdania następującego. Państwa dane osobowe mogą ewentualnie zostać przekazane do Państwa trzeciego w przypadku przekazania tych danych organizacjom płatniczym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków związanych z zapobieganiem oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi (z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO). Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.

Czy profilujemy Państwa dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Państwa decyzje?

PayTel nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

W jaki sposób możecie się Państwo skontaktować z PayTel?

Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej możecie Państwo kierować do PayTel w formie:

 1. elektronicznej na adres poczty e-mail: iod@paytel.pl; lub
 2. pisemnej na adres: PayTel S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.

Dziękujemy za czas poświęcony przez Państwa na lekturę tego dokumentu.